Jumaat, 16 Disember 2011

Mengapa PAS saman PM, kerajaan?

Oleh MOHAMED HANIPA MAIDIN
http://1.bp.blogspot.com/-Mlyx1N8Ddz8/ThnaaiCuaXI/AAAAAAAAABQ/uO3IjYuXeyY/s1600/mahkamah.jpgPAS melalui Mohamad Sabu, Dr Hatta Ramli dan Dr Dzulkefly Ahmad memfailkan semakan kehakiman di mahkamah bagi mendapatkan perintah Perintah La rangan (Prohibition) bagi melarang PM Najib Razak dan Kerajaan Malaysia daripada meneruskan pro ses pembentangan Rang Undang- Undang Perhimpunan Aman 2011 DR 42/2011 (RUU) di Parlimen bagi tujuan meluluskan RUU tersebut sebagai akta.

PAS juga memohon perintah deklarasi untuk mahkamah mengisytiharkan Najib dan Kerajaan Malaysia telah bertindak melebihi kuasa mereka apabila memperkenalkan dan membentangkan RUU tersebut. Dan akhirnya secara alternatif, PAS juga memohon perintah mandamus bagi memaksa (compel) Najib dan Kerajaan Ma laysia mengambil langkahlangkah yang perlu dan wajar untuk meminda RUU tersebut agar selaras dengan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan sebe lum RUU tersebut dijadikan undang-undang atau akta yang boleh dikuatkuasakan.

Mengapa PAS mengatakan kerajaan telah bertindak melebihi kuasnya dengan memperkenalkan RUU tersebut?

Tindakan kerajaan melampaui kuasanya secara jelas boleh dilihat di dalam mukadimah (preamble) RUU tersebut. Mukadimah secara jelas menyatakan bahawa RUU tersebut “adalah suatu akta yang berhubungan dengan hak untuk berhimpun secara aman dan tanpa senjata dan untuk memperuntukkan sekatan-sekatan yang didapati perlu dan sesuai manfaat yang berhubungan dengan hak itu demi kepentingan keselamatan Persekutuan atau mana-mana bahagiannya atau kenteraman awam, termasuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memperuntukkan perkaraperkara yang berkaitan.”

Meskipun Perkara 10(2)(b) membenarkan Parlimen melalui undang- undang mengenakan sekatan ke atas hak kebebasan berhimpun secara aman dan tanpa senjata yang diperuntukkan di bawah Perkara 10(1)(b) namun sekatan yang boleh dikenakan adalah terhad kepada sekatan yang perlu demi kepentingan keselamatan Persekutuan atau mana-mana bahagiannya atau ketenteraman awam sahaja.

Bagaimanapun RUU tersebut secara jelas memberi kuasa kepada Parlimen untuk bukan sekadar mengenakan sekatan yang perlu demi kepentingan keselamatan Per sekutuan atau mana-mana ba hagiannya atau ketenteraman awam sebaliknya RUU tersebut juga membenarkan Parlimen meng adakan sekatan yang perlu bagi melindungi hak dan kebebasan orang lain di mana frasa “termasuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain” yang tidak wujud dalam Perkara 10(2)(b) telah dimasukkan dalam mukadimah RUU tersebut.

Frasa “termasuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain” yang tidak wujud dalam Perkara 10(2)(b) Perlembagaan juga telah dimasukkan sekali lagi dalam fasal 2(b) RUU tersebut.

Meskipun hak berhimpun secara aman dan tanpa senjata yang diperuntukkan di bawah Perkara 10(1)( b) masih boleh disekat (restricted) oleh Parlimen melalui undang- undang namun kuasa Parlimen tersebut tidak mencakupi sehingga ke tahap melenyapkan terus atau melarang secara mutlak (total denial) hak berhimpun secara aman dan tidak bersenjata.

Kerajaan Najib telah bertindak melebihi kuasanya apabila memperkenalkan dan membentang RUU tersebut yang secara jelas memberi kuasa kepada Parlimen untuk menafikan sama sekali hak berhimpun secara aman dan tanpa senjata yang dijamin oleh Perkara 10(1)(b).

Sebagai contoh Fasal 4(1)(c) (d) dan (e) RUU tersebut adalah secara jelas bertentangan dengan Perkara 10(1)(b) dan Perkara 10(2) (b). Fasal 4(1)(c) secara jelas melarang sama sekali protes jalanan yang ditafsirkan di bawah fasal 3 RUU tersebut sebagai “suatu perhimpunan terbuka yang bermula dengan suatu perhimpunan di tempat yang ditentukan dan melibatkan perarakan atau perhimpunan beramai-ramai bagi maksud membantah atau memajukan sesuatu tujuan atau tujuan-tujuan tertentu.”

Fasal 4(1)(c) adalah satu peruntukkan yang bersifat satu larangan mutlak (absolute denial) dan bukan sekadar satu sekatan yang dibenarkan oleh Perkara 10(2)(b) kepada satu perhimpunan tanpa me ngira sesuatu perhimpunan itu aman dan tanpa senjata atau sebaliknya dan tanpa juga mengira tujuan dan matlamat perhimpunan tersebut.

Fasal 4(1)(d) yang melarang sama sekali seseorang yang di bawah umur 21 tahun daripada menganjurkan perhimpunan adalah 'unconstitutional' kerana larangan secara mutlak tersebut gagal mengambil kira sama ada orang tersebut adalah warganegara Malaysia atau perhimpunan yang ingin dianjurkan oleh orang tersebut adalah himpunan yang aman dan tanpa senjata atau tempat di mana perhimpunan yang ingin dianjurkan oleh orang tersebut dibenarkan oleh RUU tersebut.

Fasal 4(1)(e) yang melarang sama sekali seseorang kanakkanak yang ditafsirkan oleh Fasal 3 RUU adalah “seseorang yang berumur kurang dari 15 tahun” daripada menyertai perhimpunan selain daripada perhimpunan yang dinyatakan di dalam Jadual Kedua adalah 'unconstitutional' kerana larangan secara mutlak tersebut gagal mengambil kira sama ada kanak-kanak tersebut adalah warganegara Malaysia atau perhimpunan yang kanak-kanak tersebut sertai adalah himpunan yang aman dan tanpa senjata.

Fasal-Fasal 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 RUU tersebut juga adalah bercanggah dengan Perkara 10(1)(b) dan 10(2)(b) Perlembagaan. Fasalfasal tersebut secara jelas terkeluar daripada ruang lingkup had/sekatan (restrictions) yang dibenarkan oleh Perkara 10(2)(b) kerana fasal-fasal tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sekatan yang perlu demi kepentingan keselamatan Persekutuan atau mana-mana bahagiannya atau kenteraman awam sebaliknya fasal-fasal tersebut diwujudkan dalam ruang lingkup frasa “termasuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain” yang tidak wujud dalam Perkara 10(2)(b) Perlembagaan tetapi telah dimasukkan dalam mukadimah RUU tersebut.

Akhirnya Fasal 15 RUU tersebut juga adalah bercanggah dengan Perkara 10 (1)(b) Perlembagaan kerana fasal tersebut memberikan kuasa yang terlalu luas kepada Pegawai Polis Yang Menjaga Daerah Polis (OCPD) untuk mengenakan sekatan-sekatan dan syaratsyarat yang mana kesan daripada sekatan-sekatan dan syarat-syarat tersebut telah menjadikan hak kebebasan berhimpun secara aman dan tanpa senjata yang dijamin ke atas warganegara seperti pemohon- pemohon tidak lagi bermakna (meningless) dan hanya sekadar khayalan (illusory).
Related Posts with Thumbnails